fbpx

INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Informácie o spracúvaní osobných údajov v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona NR SR č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Predajný online systém Slovakia Incoming s.r.o. predstavuje informačný systém Slovakia Incoming s.r.o. dostupný objednávateľovi cez webovú stránku Slovakia Incoming s.r.o. www.mattv53.sg-host.com, prostredníctvom ktorého objednávateľ vytvára objednávku (návrh zmluvy o obstaraní zájazdu) a v ktorom sa uchovávajú osobné údaje objednávateľa a iné nevyhnutné informácie na zabezpečenie zmluvných, resp. predzmluvných plnení vyplývajúcich zo  zmluvy o obstaraní zájazdu.

Prevádzkovateľom tohto informačného systému v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“) a v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona NR SR č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov je Slovakia Incoming s.r.o.

Účelom spracovania osobných údajov je zabezpečenie a poskytnutie zmluvne dohodnutých služieb a plnení povinností uložených všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Zoznam osobných údajov:
• Meno a priezvisko
• Bydlisko
• Dátum narodenia
• Číslo cestovného preukazu
• e-mail

Osobné údaje sa nezverejňujú.
Osobné údaje budú poskytnuté nasledujúcim tretím stranám, resp. príjemcom:
• Prepravca
• Poskytovateľ ubytovacích, stravovacích, resp. iných služieb

Osobné údaje budú poskytnuté do tretích krajín, v ktorých bude poskytnuté ubytovanie podľa programu zájazdu.

Objednávateľ je oprávnený v zmysle §28 Zákona o ochrane osobných údajov a v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona NR SR č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

1. Objednávateľ má právo na základe písomnej žiadosti od Slovakia Incoming s.r.o. vyžadovať
a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o ňom spracúvané,
b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod Zákona o ochrane osobných údajov; pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 5 je objednávateľ oprávnený oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,
c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získala jeho osobné údaje na spracúvanie,
d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
f) likvidáciu jeho osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
g) likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu Zákona o ochrane osobných údajov,

2. Právo objednávateľa podľa predchádzajúceho odseku písm. e) a f) možno obmedziť, len ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana objednávateľa, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.

3. Objednávateľ na základe písomnej žiadosti má právo u Slovakia Incoming namietať voči
a) spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,
b) využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
c) poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu.

4. Objednávateľ na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u Slovakia Incoming s.r.o. kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) Zákona o ochrane osobných údajov vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jeho práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka objednávateľa je oprávnená, Slovakia Incoming s.r.o. je povinná osobné údaje, ktorých spracúvanie objednávateľ namietal, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.

5. Objednávateľ na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právo u Slovakia Incoming s.r.o. kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu Slovakia Incoming s.r.o., ktoré by malo pre neho právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jeho osobných údajov. Objednávateľ má právo žiadať Slovakia Incoming s.r.o. o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom Slovakia Incoming s.r.o. je povinná žiadosti objednávateľa vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať objednávateľ; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia Slovakia Incoming s.r.o. informuje objednávateľa v lehote podľa § 29 ods. 3 Zákona o ochrane osobných údajov. Objednávateľ nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov objednávateľa alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov Slovakia Incoming s.r.o. vydala rozhodnutie, ktorým vyhovela požiadavke objednávateľa, alebo ak Slovakia Incoming s.r.o. na základe zmluvy prijala iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov objednávateľa.

6.Ak objednávateľ uplatní svoje právo
a) písomne a z obsahu jeho žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa Zákona o ochrane osobných údajov; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom objednávateľ doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania,
b) osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis objednávateľa; kópiu zápisnice je Slovakia Incoming s.r.o. povinná odovzdať objednávateľovi,

7. Objednávateľ pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu na ochranu osobných údajov návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

8. Ak objednávateľ nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jeho práva môže uplatniť zákonný zástupca.

9. Ak objednávateľ nežije, jeho práva, ktoré mal podľa Zákona o ochrane osobných údajov, môže uplatniť blízka osoba.

Ak ste sa pre zájazd definitívne rozhodli a máte záujem o záväznú objednávku, máte dve možnosti. V obidvoch prípadoch sa prosím dôkladne oboznámte so „Všeobecnými zmluvnými podmienkami účasti na zájazdoch Slovakia Incoming s.r.o.“.

Možnosti prihlásenia:

1. VYPLNENÍM ELEKTRONICKEJ ZMLUVY O OBSTARANÍ ZÁJAZDU PRIAMO NA NAŠEJ STRÁNKE
Objednávkový formulár nájdete pod textom zájazdu. Ak sa pod zájazdom nenachádza objednávkový formulár, v takom prípade je pri danom zájazde možné použiť iba klasickú (papierovú) formu objednávky. Elektronická objednávka prebieha v troch krokoch. V prvom kroku si zvolíte želaný termín, v druhom kroku počet osôb a želané služby a v treťom kroku vyplníte údaje o cestujúcich. Následne Vám bude vygenerovaná Zmluva o obstaraní zájazdu, ktorá je plnohodnotnou prihláškou na zájazd a zároveň potvrdením Vášho zaradenia na zájazd. Zmluvu si prosím vytlačte a starostlivo uschovajte.

Zaslaním elektronickej Zmluvy o obstaraní zájazdu je zároveň potrebné zložiť zálohu. Pokyny k úhrade sa Vám zobrazia a zároveň Vám budú zaslané na Vašu emailovú adresu po dokončení procesu elektronickej objednávky.

Pri elektronickej objednávke v súčasnosti ponúkame tieto platobné možnosti:
• priamym vkladom alebo prevodom na účet
• platba prostredníctvom poštovej poukážky

2. VYPLNENÍM KLASICKEJ (PAPIEROVEJ) ZMLUVY O OBSTARANÍ ZÁJAZDU
Prosíme o vyplnenie Zmluvy o obstaraní zájazdu a následné doručenie podpísanejzmluvy na našu adresu. Prosíme o pozorné vyplnenie všetkých údajov. Zmluvu môžete doručiť osobne, poslať poštou na našu adresu Slovakia Incoming s.r.o., Údernícka 3, 851 01 Bratislava, alebo mailom. Po obdržaní Zmluvy o obstaraní zájazdu Vám obratom zašleme nami potvrdenú kópiu Zmluvy s presnou cenovou kalkuláciou.

Zaslaním Zmluvy o obstaraní zájazdu je zároveň potrebné zložiť zálohu vo výške 50 % EUR z ceny zájazdu /osoba. V súčasnosti ponúkame tieto platobné možnosti:

• priamy vklad alebo bankový prevod na náš účet vo VUB banke: SK38 0200 0000 0036 3749 2958. Akovariabilný symbol je potrebné uviesť číslo zájazdu, do popisu alebo účelu platby uviesť meno klienta.

Doplatok je potrebné pri obidvoch spôsoboch objednania uhradiť najneskôr 21 dní pred odchodom zájazdu. Pri objednaní zájazdu menej ako 21 dní pred odchodom, je potrebné uhradiť celú cenu zájazdu. Presné pokyny k zájazdom zasielame cca 7 až 10 dní pred odchodom.

3. ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV

  1. Objednávateľ má právo obrátiť sa na obstarávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na info@mattv53.sg-host.com), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk.

  2. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

  3. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

Sme cestovná kancelária, ktorá organizuje zážitkové dovolenky aj poznávacie zájazdy pre malé skupiny a pre ľudí, ktorí uprednostňujú komfort a zážitok.

Menu

Newsletter

Chcete ako prvý vedieť o akciách, špeciálných ponukách a novinkách?

Website made by Gemini Digital LLC.

© Všetky práva vyhradené 2024 Slovakia Incoming s.r.o.